Keress receptre vagy hozzávalóra
Recept feltöltés

Játssz Barátok közt Sülve-főve szakácskönyvért

Játékszabályzat

A jelen játékban a Szervező, illetve a szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.


1. A Játék szervezője és lebonyolítója

A nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője és lebonyolítója a Mediaworks Hungary Zrt. (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út. 122-124.; a továbbiakban:
Társaság/Mediaworks), mint a Mindmegette.hu internetes sajtótermék kiadója, amely a www.mindmegette.hu internetes címen érhető el és a Mindmegette Facebook oldalának üzemeltetője (a továbbiakban: „Szervező”).

2. A Játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy.
A Játékban nem vehet részt a Szervező, valamint érdekeltségi körébe tartozó más gazdasági társaság, illetve a Játék szervezésében és lebonyolításában közreműködő ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói.

3. A Játék időtartama


A Játék 2019. december 13. napján 12:00 órakor kezdődik és 2019. december 16. napján 15:00 óráig tart.


4. A Játék menete


4.1. Részvétel
A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játék időtartama alatt a Játékos a mindmegette.hu Facebook oldalán található kérdésre válaszoljon. A válaszokat a Szervezők csak abban az esetben fogadják el érvényesnek, ha a Játékos a kérdésre pontos és helyes választ ad. A Játék időtartama alatt a Szervező csak egy helyes regisztrációt/választ fogad el.


4.2. Sorsolás
A sorsolásra a véletlenszerűség elve alapján kerül sor, 2019. december 16-án, 16:00 órakor.

A nyertes a jelen szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő Játékosok közül a Játék végén kerül kisorsolásra.
A Játékban részt vevők között 5 db Barátok Közt: Sülve-Főve könyvet sorsolunk ki.

4.3. A nyertesek értesítése
A sorsolás napjától számított 2 munkanapon belül a nyertesekkel a Szervező telefonon/email útján/Facebookon felveszi a kapcsolatot. A kapcsolatfelvételt követően a Szervező egyezteti a nyeremény átvételének részleteit. Amennyiben a nyertessel a megkereséstől számított 2 munkanapon belül nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.
A Játékos köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.


4.4. A nyeremény átadása
A nyereményeket- e-mailes vagy telefonos egyeztetést követően- postai úton küldjük ki a nyerteseknek, ajánlott, tértivevényes küldemény formájában. A nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható.


4.5. Kizárás a Játékból
A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
- a Játékra jelentkezése időpontjában nem töltötte be a 18. életévét;
- a sorsolás eredményéről történő értesítésre 2 munkanapon belül nem válaszol;
- bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
- bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan
befolyásolni próbálta;
- a Játék lebonyolításhoz és a nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg;
- jelen Szabályzat bármely pontját megsérti.


5. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a 18. év alatti, illetve cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.


6. Adatvédelem és adatkezelés

A Mediaworks kiemelten fontosnak tartja a Játékban részt vevő természetes személyek, mint adatkezeléssel érintettek információs önrendelkezési joga tiszteletben tartását, továbbá személyes adataik védelmét. A Játékban való részvétellel a Játékban részt vevő természetes személy önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:A Játékban részt vevő természetes személy bármikor kérheti a Társaságtól, hogy tájékoztassa őt a személyes adatainak kezeléséről. A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó bejelentéseket és kérelmeket az alábbi elérhetőségeken teheti meg a Játékban részt vevő, mint adatkezeléssel érintett természetes személy:
Mediaworks Hungary Zrt., 1034 Budapest, Bécsi út 122-124, kiado@mediaworks.hu, Ha a Játékos, a szervező és lebonyolító – adatkezelési tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó - döntéseivel nem ért egyet, illetve ha a szervező és lebonyolító a Játékos tiltakozásának elbírálására nyitva álló 15 napos határidőt elmulasztja, a Játékos - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért. A Játékos a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai megsértése miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat jogorvoslatért, vagy a fentiekben
részletezett módon az illetékes bíróság előtt pert indíthat. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a Játékos az alábbi elérhetőségeken
érheti el:

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
telefon: +36 (1) 391-1400
fax: +36 (1) 391-1410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap: www.naih.hu


7. Kapcsolat

A Játékkal kapcsolatban érdeklődni hétköznapokon 10 és 15 óra között a 06-1/460-2524-es telefonszámon vagy ajatek@mediaworks.hu e-mail címen lehet.


8. Vegyes rendelkezések

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókat a Szervező köteles megfizetni. A Játékos a Játékkal, a jelen Szabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadja el irányadónak. A Játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az Info tv. vonatkozó §-ai irányadóak. A Játékszabály módosításának jogát a Szervező fenntartja.


Kelt: Budapest, 2019. december 13.

  • Kinyomtatom
  • Elmentem
  • Elküldöm
Promóció

Magazin