Keress receptre vagy hozzávalóra
Recept feltöltés

Nyereményjáték! Nyerj páros belépőt a Star Wars koncertre!

Játssz velünk a Facebook-oldalunkon! Most páros belépőt nyerhetsz!

Válaszolj helyesen a Mindmegette Facebook-oldalán feltett kérdésre, és ha szerencsés vagy, megnyerheted az 1 db páros belépőjegyet a Star Wars- Egy új remény filmvetítés szimfonikus zenekar kíséretében előadásra.

A játék 2018. szeptember 18. napján 10 órakor kezdődik és 2018. szeptember 24. napján 00:00 óráig tart.  A sorsolás időpontja: 2018. szeptember 25. 10:00 óra. A sorsolásra a véletlenszerűség elve alapján kerül sor.

JÁTÉKSZABÁLYZAT!

A jelen játékban a Szervező, illetve a szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.


1. A Játék szervezője és lebonyolítója

A nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője és lebonyolítója a Mediaworks Hungary Zrt. (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út. 122-124.; a továbbiakban: Társaság/Mediaworks), mint a Mindmegette.hu internetes sajtótermék kiadója, amely a www.mindmegette.hu internetes címen érhető el és a Mindmegette Facebook oldalának üzemeltetője (a továbbiakban: „Szervező”).


2. A Játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy.

A Játékban nem vehet részt a Szervező, valamint érdekeltségi körébe tartozó más gazdasági társaság, illetve a Játék szervezésében és lebonyolításában közreműködő ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói.


3. A Játék időtartama
A Játék 2018. szeptember 18. napján 10 órakor kezdődik és 2018. szeptember 24. napján 00:00 óráig tart.


4. A Játék menete

4.1. Részvétel

A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játék időtartama alatt a Játékos a mindmegette.hu Facebook oldalán található kérdésre válaszoljon. A válaszokat a Szervezők csak abban az esetben fogadják el érvényesnek, ha a Játékos a kérdésre pontos és helyes választ ad. A Játék időtartama alatt a Szervező csak egy helyes regisztrációt/választ fogad el.  

4.2. Sorsolás

A sorsolás időpontja: 2018. szeptember 25. 10:00 óra. A sorsolásra a véletlenszerűség elve alapján kerül sor.

A nyertes a jelen szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő Játékosok közül a Játék végén kerül kisorsolásra.

A Játékban részt vevők között 1 db páros belépőjegy kerül kisorsolásra a Star Wars- Egy új remény filmvetítés szimfonikus zenekar kíséretében, melynek helyszíne: Papp László Sportaréna, 1143 Budapest, Stefánia út 2.

4.3. A nyertesek értesítése

A sorsolás napjától számított 3 munkanapon belül a nyertesekkel a Szervező telefonon/email útján/Facebookon felveszi a kapcsolatot. A kapcsolatfelvételt követően a Szervező egyezteti a nyeremény átvételének részleteit.

Amennyiben a nyertessel a megkereséstől számított 3 munkanapon belül nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

A Játékos köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

4.4. A nyeremény átadása

A nyereményeket-  e-mailes vagy telefonos egyeztetést követően- postai úton küldjük ki a nyerteseknek, ajánlott, tértivevényes küldemény formájában.

A nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható.

4.5. Kizárás a Játékból

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

- a Játékra jelentkezése időpontjában nem töltötte be a 18. életévét;

- a sorsolás eredményéről történő értesítésre 3 munkanapon belül nem válaszol;

- bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

- bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálta;

- a Játék lebonyolításhoz és a nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg;

- jelen Szabályzat bármely pontját megsérti.


5. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a 18. év alatti, illetve cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.


6. Adatvédelem és adatkezelés


A Mediaworks kiemelten fontosnak tartja a Játékban részt vevő természetes személyek, mint adatkezeléssel érintettek információs önrendelkezési joga tiszteletben tartását, továbbá személyes adataik védelmét.


A Játékban való részvétellel a Játékban részt vevő természetes személy önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

 

Adat típus Cél Jogalap Időtartam

Játékban részt vevő természetes személy neve
Játékban részt vevő azonosítása,
Játékban való részvétel,
Sorsolás lebonyolítása,
Nyeremény kézbesítése/átadása,
Játékban részt vevő értesítése,
egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése

az érintett önkéntes hozzájárulása


6 hónap
     

Játékban részt vevő természetes személy e-mail címe
Játékban részt vevő azonosítása,
Játékban való részvétel,
Sorsolás lebonyolítása,
Játékban részt vevő értesítése,
egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése

az érintett önkéntes hozzájárulása6 hónap

Játékban részt vevő természetes személy telefonszáma

Nyereményről történő értesítés

az érintett önkéntes hozzájárulása6 hónap

 

A Játékban részt vevő természetes személy bármikor kérheti a Társaságtól, hogy tájékoztassa őt a személyes adatainak kezeléséről. A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó bejelentéseket és kérelmeket az alábbi elérhetőségeken teheti meg a Játékban részt vevő, mint adatkezeléssel érintett természetes személy:

Mediaworks Hungary Zrt.,

1034 Budapest, Bécsi út 122-124,

kiado@mediaworks.hu,

Ha a Játékos, a szervező és lebonyolító – adatkezelési tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó - döntéseivel nem ért egyet, illetve ha a szervező és lebonyolító a Játékos tiltakozásának elbírálására nyitva álló 15 napos határidőt elmulasztja, a Játékos - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

A Játékos a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai megsértése miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat jogorvoslatért, vagy a fentiekben részletezett módon az illetékes bíróság előtt pert indíthat.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a Játékos az alábbi elérhetőségeken érheti el:


cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
telefon: +36 (1) 391-1400
fax: +36 (1) 391-1410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap: www.naih.hu


7. Kapcsolat

A Játékkal kapcsolatban érdeklődni hétköznapokon 10 és 15 óra között a 06-1/460-2524-es

telefonszámon vagy a jatek@mediaworks e-mail címen lehet.

8. Vegyes rendelkezések

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.


A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókat a Szervező köteles megfizetni.

A Játékos a Játékkal, a jelen Szabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadja el irányadónak.

A Játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az Info tv. vonatkozó §-ai irányadóak.

A Játékszabály módosításának jogát a Szervező fenntartja.

Kelt: Budapest, 2018. szeptember 18.

  • Kinyomtatom
  • Elmentem
  • Elküldöm
Promóció

Magazin