Keress receptre vagy hozzávalóra
Recept feltöltés

Magyaros receptverseny szabályzat

 JÁTÉKSZABÁLYZAT

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA


A nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője és lebonyolítója a Mediaworks Hungary Zrt. (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út. 122-124.; a továbbiakban: Társaság/Mediaworks), mint a www.mindmegette.hu internetes sajtótermék kiadója, és a Mindmegette.hu Facebook oldalának üzemeltetője (a továbbiakban: „Szervező”).

2. A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK


A Játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy.

A Játékban nem vehet részt a Szervező, valamint érdekeltségi körébe tartozó más gazdasági társaságok, illetve a Játék szervezésében és lebonyolításában közreműködő ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói.

 

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2018. szeptember 18. napján kezdődik és 2018. szeptember 30. napján 23.59 óráig tart.

 EREDMÉNYHIRDETÉS: 2018. október 8. 14 ÓRA

4. A JÁTÉK MENETE


4.1. Játékleírás

A Játékosok a www.mindmegette.hu oldalon feltöltött, magyaros ételrecepttel és az ételről saját kezűleg készített ételfotóval pályázhatnak, oly módon, hogy a „Megjegyzés” rovatban feltüntetik, hogy milyen okból ajánlják a receptet.(a továbbiakban: együttesen Pályázat).

A Szervező a pályázatot csak abban az esetben fogadja el érvényesnek, ha a Játékos a receptbeküldő felületen megadja a következő adatait: receptnév, hozzávalók, kellő gondossággal részletezett elkészítési útmutató, legalább egy saját készítésű fotó az ételről.

A Szervező csak új recepteket fogad el érvényes pályázatként, vagyis olyanokat, amelyek a pályázat kiírásának napjáig nem jelentek meg a www.mindmegette.hu  oldalon.

A beérkezett, kiírásnak megfelelő pályázatok 2018. október 8. napjáig folyamatosan kerülnek megjelenítésre a www.mindmegette.hu oldalon.

 

4.2. Nyeremény

A 2018. szeptember 30-án 23.59-ig beérkezett receptek közül a nyertest a Szervező által összeállított zsűri választja ki. Egy beküldő több recepttel is pályázhat, de egy beküldő legfeljebb egy nyereményre jogosult.

A zsűri tagjai a www.mindmegette.hu szerkesztői.

A zsűri által kiválasztott nyertes pályázó az alábbi nyereményt nyerheti meg

I.                    helyezett 1 darab kenyérpirító

II.                 helyezett 1 darab kenyérpirító

III-VII. helyezett 1-1 darab újságcsomag, melynek tartalma 1-1 darab Édes Élet, Ínyenc és Fanny Konyha lapszám.

Az eredményhirdetés időpontja: 2018. október 8. napja 14 óra.

 

4.3. A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE

A sorsolás napjától számított 3 munkanapon belül a nyertesekkel a Szervező a regisztrációkor megadott e-mail címen felveszi a kapcsolatot. A kapcsolatfelvételt követően a Szervező egyezteti a nyeremény átvételének részleteit.

Amennyiben a nyertessel a megkereséstől számított 3 munkanapon belül nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre.

A Játékos köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

4.4. A nyeremény átadása

A nyeremény átadására a pályázat lezárását követően a Játékossal egyeztetett helyszínen, a Játékos személyazonosságának igazolását követően kerül sor.  A nyereményt az adategyeztetést követően a Szervező adja át a nyertes részére. Az átadás-átvétel tényéről jegyzőkönyv készül. A nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható.

 

.

4.5. Kizárás a Játékból

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

-           a Játékra jelentkezés időpontjában nem töltötte be a 18. életévét;

-           a sorsolás eredményéről történő értesítésre 3 munkanapon belül nem válaszol;

-           bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

-           bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálta;

-           a Játék lebonyolításhoz és a nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg;

-           jelen Szabályzat bármely pontját megsérti.

5. A SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE


A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a 18. év alatti, illetve cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

6. ADATVÉDELEM ÉS ADATKEZELÉS
 

A Mediaworks kiemelten fontosnak tartja a Játékban részt vevő természetes személyek, mint adatkezeléssel érintettek információs önrendelkezési joga tiszteletben tartását, továbbá személyes adataik védelmét.

A Játékban való részvétellel a Játékban részt vevő természetes személy önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

Adat típus:
Cél:
Jogalap:
Időtartam:
Játékban részt vevő természetes személy neve
-          Játékban részt vevő azonosítása,

-          Játékban való részvétel,

-          Nyeremény kézbesítése/átadása,

-          Játékban részt vevő értesítése,

-          egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése
az érintett önkéntes hozzájárulása

 
6 hónap
Játékban részt vevő természetes személy e-mail címe
-          Játékban részt vevő azonosítása,

-          Játékban való részvétel,

-          Sorsolás lebonyolítása,

-          Játékban részt vevő értesítése,

-          egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése
az érintett önkéntes hozzájárulása

 
6 hónap
 

Nyertes játékos neve, lakcíme adóazonosító jele vagy adószáma
 

-          jogszabályi kötelezettségek teljesítése

-          Nyeremény kézbesítése/átadása
 

jogi kötelezettség teljesítése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján
 

8 év
 

hónap
 

A Játékban részt vevő természetes személy bármikor kérheti a Társaságtól, hogy tájékoztassa őt a személyes adatainak kezeléséről. A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó bejelentéseket és kérelmeket az alábbi elérhetőségeken teheti meg a Játékban részt vevő, mint adatkezeléssel érintett természetes személy:

 

Mediaworks Hungary Zrt.,

1034 Budapest, Bécsi út 122-124,

kiado@mediaworks.hu

 

Ha a Játékos, a szervező és lebonyolító – adatkezelési tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó - döntéseivel nem ért egyet, illetve ha a szervező és lebonyolító a Játékos tiltakozásának elbírálására nyitva álló 15 napos határidőt elmulasztja, a Játékos - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

 

A Játékos a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai megsértése miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat jogorvoslatért, vagy a fentiekben részletezett módon az illetékes bíróság előtt pert indíthat.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a Játékos az alábbi elérhetőségeken érheti el:

 

·         cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

·         postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

·         telefon: +36 (1) 391-1400

·         fax: +36 (1) 391-1410

·         e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

·         honlap: www.naih.hu

7. KAPCSOLAT

A Játékkal kapcsolatban érdeklődni hétköznapokon 10 és 15 óra között a 06-1/460-2531-es telefonszámon vagy az info@mindmegette.hu e-mail címen lehet.

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a játékszabályzatot, az Adatvédelmi Tájékoztatót és a www.mindmegette.hu internetes honlap Felhasználási Feltételeit, az azokban foglaltakat feltétel nélkül elfogadja. A Szervező Adatvédelmi Tájékoztatója és Felhasználási Feltételei a www.mindmegette.hu internetes oldalon érhetőek el. A Játékos a Játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Játékszabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Játékos a Részvételi Feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, a Játékból kizárásra kerül. A Játékszabályzatot a Szervező a www.mindmegette.hu oldalon teszi közzé. A Szervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Játékszabályzat előbbiek szerinti – folyamatos elérhetőségét. Szervező kizárja felelősségét a Játékos téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából (pl. név, email cím elírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése) eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvétel önkéntes.

A Játékos a jelen Játékszabályzat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a www.mindmegette.hu weboldal Felhasználási Feltételei szerint a Pályázatként beküldött recepte(ke)t és az érvényes pályázathoz szükséges fotó(i)t a Szervező az általa kiadott online és nyomtatott, sajtótermékeiben felhasználja. Ennek megfelelően a Játékos tudomásul veszi, hogy Pályázatáért (recept, fotó) semmilyen díjazás nem illeti meg, azokat önként és ingyenesen a Játékban való részvétel során bocsátotta a Szervező rendelkezésére.

A Játékos szavatolja, hogy az általa beküldött pályázatban szereplő adatok, receptek, információk, fotók a Szervező vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon pályázatokat, amelyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb jogát vagy a jelen Játékszabályban és a Felhasználási Feltételekben foglalt feltételeket, rendelkezéseket.

 

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókat a Szervező köteles megfizetni.

A Játékos a Játékkal, a jelen Szabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadja el irányadónak.

A Játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az Info tv. vonatkozó §-ai irányadóak.

 

A Játékszabály módosításának jogát a Szervező fenntartja.

 

 

Kelt: Budapest, 2018. szeptember 12.

 

 

  • Kinyomtatom
  • Elmentem
  • Elküldöm
Promóció

Magazin