Keress receptre vagy hozzávalóra
Recept feltöltés

Ezt eszem ma tavaszi játék szabályzat

#ezteszemma fotóverseny JÁTÉKSZABÁLYZATA

 

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA

A meghirdetett promóciós játék (a továbbiakban: játék) szervezője és lebonyolítója a Mediaworks Hungary Zrt. (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 122-124., a továbbiakban: Szervező).

 

2. A NYEREMÉNY

A szavazási határidő végéig legtöbb szavazatot kapott, a jelen szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő Pályázat beküldői az alábbi nyereményekben részesülnek:

I. helyezett: 1 darab 2 főre szóló voucher Szabi a pék pizzakészítő workshopjára 40.000 Ft értékben. A voucher a szervezővel történt előzetes időpontfoglalás alapján vehető igénybe 2020. október 31-ig.

II-IV. helyezett: 1-1 darab Sencor STM3730SL – EUE3 konyhai robotgép

 

3. A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK

A játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: Játékos, Pályázó).

A játékban nem vehetnek részt a Mediaworks Hungary Zrt., valamint érdekeltségi körébe tartozó más gazdasági társaságok, illetve a játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és  mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói.

 

4. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2020. március 24. napján 14 órakor kezdődik és 2020. április 16. napjának 22:00 órájáig tart.

 

5. A JÁTÉK MEGHIRDETÉSÉNEK MÓDJA

A játékot a Szervező a www.mindmegette.hu oldalon hirdeti meg.

 

6. A JÁTÉK MENETE

A Játékosok a Szervező hivatalos www.mindmegette.hu oldalán elérhető pályázati űrlap kitöltésével és a felhívásnak megfelelő témában („Ezt eszem ma”) készített kép feltöltésével pályázhatnak. A Játékosokra Játék végéig, azaz 2020. április 16. napjának 22:00 órájáig a www.mindmegette.hu honlapon bárki szavazhat.

6.1. A részvétel feltételei

A Játékban való részvétel feltétele, hogy a játék időtartama alatt a Játékos a Szervező hivatalos www.mindmegette.hu oldalon elérhető pályázati űrlapot kitöltse és a felhívásnak megfelelő témában, azaz az „Ezt eszem ma” kiírásnak megfelelő képet feltöltse.

·         Egy Játékos csak egy darab képpel vehet részt a Játékban

 

·         A feltöltött fotó akkor vehet részt a Játékban, ha a Játékos kitölti a jelentkezési űrlapot és a kiírásnak megfelelő képet tölt fel.

 

6.2 Szavazás

A Játékban az a 4 személy kap nyereményt, aki a szavazás alapján a 4 legtöbb szavazatot kapja. A Játékban a nyertesek a 2. pontban megjelölt nyereményre jogosultak.

A Nyertesek személyét a Szervező által felállított zsűri, a beérkezett pályázatokra érkezett szavazatok alapján 2020. április 20. napjának 15 óráig állapítja meg. A pályázat(ok) esetleges érvénytelensége vagy kizárása esetén a szavazásban következő helyezést elérő pályázók lesznek a nyertesek, és kapják meg a Nyeremény(eke)t.

A Játékosokról készült képekre érvényes szavazatot leadni a Játék időtartama alatt, a www.mindmegette.hu oldalon, Facebook felhasználóként bejelentkezve lehet.

 

6.3. A Nyertesek értesítése, a nyeremények átvétele

A Nyertesek nevét a Szervező hivatalos Facebook oldalán a https://www.facebook.com/mindmegette/ oldalon közzéteszi, továbbá a Játékosok által megadott e-mail címen értesíti a Játékosokat a helyezésről, valamint tájékoztatja a Játékosokat a nyeremény átvételének részleteiről.  

A Játékos köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben a nyertes a megkereséstől számított 3  munkanapon belül nem jelez vissza, nem sikerül felvenni a kapcsolatot a megadott e-mail címen, vagy egyéb módon nem működik együtt és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

A nyeremény átadására a nyertessel való egyeztetést követően postai úton kerül sor.

A nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható. A nyereményt az adategyeztetést követően a Szervező adja át a nyertes részére.

A Nyertes az Átvételi elismervény kitöltésével és aláírásával fogadja el a nyereményt. A nyereményhez tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli.  A nyertes Játékos tudomásul veszi, hogy személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a személyazonosságának igazolására.

A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért és szavatossági igényekért a Szervező felelősséget nem vállal. A nyeremények felvételére a sorsolás napját követően 30 nap áll rendelkezésre. Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

Abban az esetben, ha a nyereményt a Nyertes bármely okból kifolyólag átvenni nem tudja, a nyeremény átvételére bárkinek meghatalmazást adhat. A Szervező a nyereményt a meghatalmazottnak csak abban az esetben adja át, ha a meghatalmazott a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást a Szervezőnek átadja. A nyertes és a meghatalmazott között felmerülő bármely vita esetén a Szervező felelősségét kizárja. A nyertes tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha meghatalmazott útján veszi át a nyereményt, a nyeremény meghatalmazott részére történő átadását követően, bármely igényét kizárólag a meghatalmazottal szemben érvényesítheti.

 

6.4. Kizárás a játékból

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

a Játékra jelentkezése időpontjában  nem töltötte be a 18. életévét;
a sorsolás eredményéről történő értesítésre 3 munkanapon belül nem válaszol;
bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
·         ha a Játékos a játék menetét/eredményét bármilyen, a tisztességes versennyel összeegyeztethetetlen módon szándékosan befolyásolni próbálja; (például: szavazatokért ellenszolgáltatást kínál, az informatikai rendszert „meghackeli, formok esetében: szavazatgeneráló robotok, algoritmusok stb, a Facebook-on szervezett játékok esetében: likebot, hamis profilok, likefarm, likegyűjtő oldal/csoport stb”)

·         a Játék lebonyolításhoz és a nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg; vagy a megadott adatkezelési hozzájárulását a sorsolás és/vagy a nyeremény átadását megelőzően visszavonja;

jelen Szabályzat bármely pontját megsérti.
 a pályázata bárkinek a jogát, jogos érdekét bármilyen módon sérti;
 a pályázatra beküldött kép megbotránkoztató;
a pályázatra beküldött kép jogszabályt sért;
a pályázatra beküldött kép reklámot hordoz;
Szervező fenntartja a jogot az eset kivizsgálására és akár a Játékos azonnali kizárására, amennyiben a Játékos a Játék zavartalan lebonyolításával összeférhetetlen magatartást tanúsít. Szervező fenntartja a jogot, hogy abban az esetben, ha  játék során felmerül annak gyanúja, hogy a Játékos játék menetét/eredményét bármilyen, a tisztességes versennyel összeegyeztethetetlen módon szándékosan befolyásolni próbálta (például: szavazatokért ellenszolgáltatást kínál, az informatikai rendszert „meghackeli, formok esetében: szavazatgeneráló robotok, algoritmusok stb, a Facebook-on szervezett játékok esetében: likebot, hamis profilok, likefarm, likegyűjtő oldal/csoport stb”) az esetet kivizsgálja és akár a Játékost azonnal kizárja. A Szervező felhívja a Játékosok figyelmét arra, hogy ebben a körben bizonyítási eljárást nem folytat le, fenntartja a jogot arra, hogy a játék menetének befolyásolását a rendelkezésre álló adatok alapján meggyőződése alapján bírálja el.

7. A SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a 18. év alatti, illetve cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 

8. Adatvédelem és adatkezelés

A Mediaworks Hungary Zrt. kiemelten fontosnak tartja a Játékban részt vevő természetes személyek, mint adatkezeléssel érintettek információs önrendelkezési joga tiszteletben tartását, továbbá személyes adataik védelmét.

 

A Játékban való részvétellel a Játékban részt vevő természetes személy önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

  
 A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben direkt marketing célú hozzájárulást külön  megadott a Játékra történő jelentkezés során, hozzájárul ahhoz, hogy a Mediaworks Hungary Zrt. a megadott személyes adatait – hozzájárulása visszavonásáig – közvetlen üzletszerzési célra felhasználja, és ezzel kapcsolatosan őt az általa megadott és kiválasztott elérhetőségeken (így elektronikus levelezés útján vagy telefonon vagy postai úton) megkeresse, illetve részére nyomtatott és/vagy online sajtótermékekkel kapcsolatos gazdasági reklámot küldjön.

A Játékban részt vevő természetes személy tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó bejelentéseket és kérelmeket az alábbi elérhetőségeken teheti meg a Játékban részt vevő, mint adatkezeléssel érintett természetes személy:

Mediaworks Hungary Zrt.,

1034 Budapest, Bécsi út 122-124,

adatekezelés@mediaworks.hu

 

Ha a Játékban részt vevő természetes személy, a szervező és lebonyolító – adatkezelési tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó - döntéseivel nem ért egyet, valamint ha jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

A Játékos a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai megsértése miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat jogorvoslatért. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a Pályázó az alábbi elérhetőségeken érheti el:

 

·         cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

·         postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

·         telefon: +36 (1) 391-1400

·         fax: +36 (1) 391-1410

·         e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

·         honlap: www.naih.hu

 

9. KAPCSOLAT

A játékkal kapcsolatban érdeklődni az info@mindmegette.hu e-mail címen lehet.

 

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A  Pályázó a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a játékszabályzatot, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót és az abban foglaltakat feltétel nélkül elfogadja. A Szervező Adatvédelmi Tájékoztatója a www.mindmegettes.hu/adatvedelem internetes oldalon érhető el.

Amennyiben a Pályázó a Részvételi Feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, a Játékból kizárásra kerül. A Játékszabályzatot a Szervező a  www.mindmegette.hu oldalon teszi közzé. Szervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Játékszabályzat előbbiek szerinti – folyamatos elérhetőségét. Pályázók tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes. A Pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a nevüket, a nyerés tényét a https://www.facebook.com/mindmegette/ és a www.mindmegette.hu weboldalon közzétegye.

A Pályázó a jelen Játékszabályzat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Pályázatként beküldött fotókat és az érvényes pályázathoz szükséges fotó(i)t a Szervező az általa kiadott online és nyomtatott, sajtótermékeiben felhasználja. Ennek megfelelően a Játékos tudomásul veszi, hogy Pályázatáért (fotó) semmilyen díjazás nem illeti meg, azokat önként és ingyenesen a Játékban való részvétel során bocsátotta a Szervező rendelkezésére.

A Játékos szavatolja, hogy az általa beküldött pályázatban szereplő adatok, információk, fotók a Szervező vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon pályázatokat, amelyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb jogát vagy a jelen Játékszabályban foglalt feltételeket, rendelkezéseket.

A  Játékos tudomásul veszi, hogy jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani a Facebook vonatkozó felhasználási feltételeit.A  Játékos és a Szervező kijelentik, hogy a Facebook Platform üzemeltetőjét Facebook Inc.-et (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) valamint a Facebook Ireland Limitedet (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország) (a továbbiakban együtt „Facebook”) teljes mértékben felmentik minden a jelen szabályzatban meghirdetett  Játékkal kapcsolatos kártérítési felelősség alól. A Szervező kijelenti, hogy jelen  Játék – a Facebook Platform használatán túl –nem áll kapcsolatban a Facebook-kal, a promóciót a Facebook nem támogatja, ajánlja vagy szervezi, nem hozható kapcsolatba vele. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a  Játékban való részvétellel kapcsolatban teljeskörűen és hiánytalanul mentesül  a Játékból eredő kötelezettségek alól. A  Játék során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat a Facebook részére semmilyen körülmények között át nem adja.

A  Játékos tudomásul veszi, hogy jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani az Instagram vonatkozó felhasználási feltételeit. A  Játékos és a Szervező kijelentik, hogy az Instagram Platform üzemeltetőjét a Facebook Ireland Limitedet (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország) teljes mértékben felmentik minden a jelen szabályzatban meghirdetett  Játékkal kapcsolatos kártérítési felelősség alól. A Szervező kijelenti, hogy jelen  Játék – az Instagram Platform használatán túl –nem áll kapcsolatban az Instagram-mal, a promóciót az Instagram nem támogatja, ajánlja vagy szervezi, nem hozható kapcsolatba vele. Az Instagram nem vesz részt  a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljeskörűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól. A  Játék során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat az Instagram részére semmilyen körülmények között át nem adja.

A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókat a Szervező köteles megfizetni.

A Pályázó a játékkal, a jelen szabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadja el irányadónak.

A játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az Info tv. vonatkozó rendelkezései irányadóak.

A Játékszabályzat módosításának jogát a Szervező fenntartja.

Kelt: Budapest, 2020. 03. 18.

 

  • Kinyomtatom
  • Elmentem
  • Elküldöm
Promóció

Magazin