Keress receptre vagy hozzávalóra
Recept feltöltés

Én és a söröm fotóverseny szabályzat

mindmegette.hu én és a söröm! fotóverseny

JÁTÉKSZABÁLYZATA

 

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA

A meghirdetett promóciós játék (a továbbiakban: játék) szervezője és lebonyolítója a Mediaworks Hungary Zrt. (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 122–124., a továbbiakban: Szervező).

 

2. A NYEREMÉNY

A szavazási határidő végéig legtöbb szavazatot kapott, a jelen szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő Pályázat beküldői az alábbi nyereményekben részesülnek:

Fődíj – 4 tálca sör (Dreher Gold, Dreher Pale Ale, Kozel és Pilsner Urquell

2. díj – 3 tálca sör (Dreher Gold, Kozel és Pilsner Urquell)

3. díj – 2 tálca sör (Dreher Gold és Pilsner Urquell)

 

3. A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK

A játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: Játékos).

A játékban nem vehetnek részt a Mediaworks Hungary Zrt., valamint érdekeltségi körébe tartozó más gazdasági társaságok, illetve a játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói.

 

4. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2019. augusztus 09. napján kezdődik és 2019. augusztus 26. napjának 23:59 órájáig tart.

Eredményhirdetés: 2019. augusztus 28. 15 óra.

 

5. A JÁTÉK MEGHIRDETÉSÉNEK MÓDJA

A játékot a Szervező a www.mindmegette.hu és a Mindmegette.hu Facebook oldalon hirdeti meg.

 

6. A JÁTÉK MENETE

A Játékosok a Szervező hivatalos www.mindmegette.hu oldalán elérhető pályázati űrlap kitöltésével és a felhívásnak megfelelő témában („Én és a söröm”) készített kép feltöltésével pályázhatnak. A Játékosokra a Játék végéig, azaz 2019. augusztus 26. napjának 23:59 órájáig a www.mindmegette.hu honlapon minden 18. életévét betöltött személy szavazhat.

 

6.1. Részvétel

A Játékban való részvétel feltétele, hogy a játék időtartama alatt a Játékos a Szervező hivatalos www.mindmegette.hu oldalon elérhető pályázati űrlapot kitöltse és a kiírásnak megfelelő képet feltöltse.

 

·         Egy Játékos csak egy darab képpel vehet részt a Játékban

·         A feltöltött fotó akkor vehet részt a Játékban, ha a Játékos kitölti a jelentkezési űrlapot.

·         A Játékos nyilatkozik arról, hogy elmúlt 18 éves

 

6.2 Szavazás

A Játékban az a 3 személy kap nyereményt, aki a szavazás alapján a 3 legtöbb szavazatot kapja. A Játékban a nyertesek a 2. pontban megjelölt nyereményre jogosultak.

A Nyertesek személyét a Szervező 2019. augusztus 28. 15 óráig állapítja meg. A pályázat(ok) esetleges érvénytelensége vagy kizárása esetén a szavazásban következő helyezést elérő pályázók lesznek a nyertesek, és kapják meg a Nyeremény(eke)t.

 A Játékosokról készült képekre érvényes szavazatot leadni a Játék időtartama alatt, a www.mindmegette.hu oldalon, Facebook felhasználóként bejelentkezve lehet.

 

6.3. A Nyertesek értesítése, a nyeremények kézbesítése

A Nyertesek nevét a Szervező hivatalos Facebook oldalán a https://www.facebook.com/mindmegette/ oldalon közzéteszi, továbbá a Játékosok által megadott e-mail címen értesíti a Játékosokat a helyezésről, valamint tájékoztatja a Játékosokat a nyeremény átvételének részleteiről.

A Játékos köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben a nyertes a megkereséstől számított 3 munkanapon belül nem jelez vissza, nem sikerül felvenni a kapcsolatot a megadott e-mail címen, vagy egyéb módon nem működik együtt és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

6.4. A Nyeremények átadása

A nyeremény átadására a nyertessel való egyeztetést követően kerül sor.  A nyereményt a Szervező – a nyertessel történő egyeztetést követően – személyesen adja át a Nyertes részére. A Szervező a nyeremény átadásáról fénykép- és videófelvételt készít.

A nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható.

6.5. Kizárás a játékból

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

a Játékra jelentkezése időpontjában nem töltötte be a 18. életévét;
nem magyarországi lakos
a sorsolás eredményéről történő értesítésre 3 munkanapon belül nem válaszol;
bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálta;
a Játék lebonyolításhoz és a nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg;
jelen Szabályzat bármely pontját megsérti.
 a pályázata bárkinek a jogát, jogos érdekét bármilyen módon sérti;
 a pályázatra beküldött kép megbotránkoztató;
a pályázatra beküldött kép jogszabályt sért;
a pályázatra beküldött kép reklámot hordoz;


7. A SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a 18. év alatti, illetve cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 

8. Adatvédelem és adatkezelés

A Mediaworks kiemelten fontosnak tartja a Játékban részt vevő természetes személyek, mint adatkezeléssel érintettek információs önrendelkezési joga tiszteletben tartását, továbbá személyes adataik védelmét.

 

A Játékban való részvétellel a Játékban részt vevő természetes személy önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

 

Adat típus:
Cél:
Jogalap:
Időtartam:
Játékban részt vevő természetes személy neve
Játékban részt vevő azonosítása,
Játékban való részvétel,
Nyeremény kézbesítése/átadása,
Játékban részt vevő értesítése,
egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése
az érintett önkéntes hozzájárulása

 
6 hónap
Játékban részt vevő természetes személy lakcíme
Játékban részt vevő azonosítása,
Játékban való részvétel,
Nyeremény kézbesítése/átadása,
Játékban részt vevő értesítése,
egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése
az érintett önkéntes hozzájárulása

 
6 hónap
Játékban részt vevő természetes személy e-mail címe
Játékban részt vevő azonosítása,
Játékban való részvétel
Játékban részt vevő értesítése,
 
az érintett önkéntes hozzájárulása

 
6 hónap
Játékban részt vevő természetes személyről készült fényképfelvétel
1-           Játékban részt vevő azonosítása,

2-           Játékban való részvétel

 
az érintett önkéntes hozzájárulása

 
6 hónap
Nyertes játékos adóazonosító jele vagy adószáma
jogszabályi kötelezettségek teljesítése
Nyeremény kézbesítése/átadása
jogi kötelezettség teljesítése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján
8 év
Játékban részt vevő természetes személy születési dátuma
Játékban részt vevő azonosítása,
Játékban való részvétel,
Nyeremény kézbesítése/átadása,
Játékban részt vevő értesítése,
·          
az érintett önkéntes hozzájárulása

 
6 hónap
Nyertes Játékosról készült fénykép és videófelvétel
Játékban részt vevő azonosítása,
Játékban való részvétel
az érintett önkéntes hozzájárulása

 
6 hónap
 

A Játékban részt vevő természetes személy tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó bejelentéseket és kérelmeket az alábbi elérhetőségeken teheti meg a Játékban részt vevő, mint adatkezeléssel érintett természetes személy:

Mediaworks Hungary Zrt.,

1034 Budapest, Bécsi út 122-124,

adatekezelés@mediaworks.hu

Ha a Játékban részt vevő természetes személy, a szervező és lebonyolító – adatkezelési tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó – döntéseivel nem ért egyet, valamint ha jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

A Játékos a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai megsértése miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat jogorvoslatért.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a Pályázó az alábbi elérhetőségeken érheti el:

 

·         cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

·         postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

·         telefon: +36 (1) 391-1400

·         fax: +36 (1) 391-1410

·         e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

·         honlap: www.naih.hu

 

10. KAPCSOLAT

A játékkal kapcsolatban érdeklődni az info@mindmegette.hu e-mail címen lehet.

 

11. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Pályázó a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a játékszabályzatot, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót és az abban foglaltakat feltétel nélkül elfogadja.

A Szervező Adatvédelmi Tájékoztatója a www.mindmegettes.hu/adatvedelem internetes oldalon érhető el. A Pályázó a Játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Játékszabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Pályázó a Részvételi Feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, a Játékból kizárásra kerül. A Játékszabályzatot a Szervező a  www.mindmegette.hu oldalon teszi közzé. Szervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Játékszabályzat előbbiek szerinti – folyamatos elérhetőségét. Pályázók tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes. A Pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a nevüket, a nyerés tényét, valamint a nyeremény átadásáról készült fénykép és videófelvételeketa https://www.facebook.com/mindmegette/ és a www.mindmegette.hu weboldalon közzétegye.

A Pályázó a jelen Játékszabályzat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Pályázatként beküldött fotókat és az érvényes pályázathoz szükséges fotó(i)t a Szervező az általa kiadott online és nyomtatott, sajtótermékeiben felhasználja. Ennek megfelelően a Játékos tudomásul veszi, hogy Pályázatáért (fotó) semmilyen díjazás nem illeti meg, azokat önként és ingyenesen a Játékban való részvétel során bocsátotta a Szervező rendelkezésére.

A Játékos szavatolja, hogy az általa beküldött pályázatban szereplő adatok, információk, fotók a Szervező vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon pályázatokat, amelyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb jogát vagy a jelen Játékszabályban foglalt feltételeket, rendelkezéseket.

A Nyertes Játékos a jelen Játékszabályzat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Nyeremény átadása során róla készült fénykép- és videófelvételeket  a Szervező az általa kiadott online és nyomtatott, sajtótermékeiben felhasználja. Ennek megfelelően a Játékos tudomásul veszi, hogy fénykép- valamint a videófelvételért semmilyen díjazás nem illeti meg, azokat önként és ingyenesen a Játékban való részvétel során bocsátotta a Szervező rendelkezésére.

A Játékos tudomásul veszi, hogy jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani a Facebook vonatkozó felhasználási feltételeit. A Játékos és a Szervező kijelentik, hogy a Facebook Platform üzemeltetőjét Facebook Inc.-et (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) valamint a Facebook Ireland Limitedet (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország) (a továbbiakban együtt „Facebook”) teljes mértékben felmentik minden a jelen játákszabályzatban meghirdetett Játékkal kapcsolatos kártérítési felelősség alól.
A Szervező kijelenti, hogy jelen Játék – a Facebook Platform használatán túl –nem áll kapcsolatban a Facebook-kal, a promóciót a Facebook nem támogatja, ajánlja vagy szervezi. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól. A Játék során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat a Facebook részére semmilyen körülmények között át nem adja. A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókat a Szervező köteles megfizetni.

A Pályázó a játékkal, a jelen szabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadja el irányadónak.

A játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az Info tv. vonatkozó rendelkezései irányadóak.

A Játékszabályzat módosításának jogát a Szervező fenntartja.

Kelt: Budapest, 2019. 07.30.

 

 

  • Kinyomtatom
  • Elmentem
  • Elküldöm
Promóció

Magazin